WE ARE

A COLLECTIVE

OF QUALITY

FRIENDSHIPS

our brands

our activity

contact us

Prime International Mixology Collective S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
Poland

+48 605 222 218
magda@pimcollective.com

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000832230. NIP: 5252818091, REGON: 385760847, kapitał zakładowy: 100 000 zł.