BeerLab International Spółka Akcyjna
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000832230. NIP: 5252818091, REGON: 385760847, kapitał zakładowy: 100 000 zł.
Zarząd Spółki PRIME INTERNATIONAL MIXOLOGY COLLECTIVE SA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Twarda 18, 01-105 Warszawa, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.
Zarząd spółki Prime International Mixology Collective (dawniej BeerLab International Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy w dniu 9 marca 2020 roku pod numerem KRS 0000832230 („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, informuje o wezwaniu akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego (najpóźniej do 28 lutego 2021 roku) złożenia posiadanych odcinków zbiorowych akcji Spółki w siedzibie Spółki przy ulicy Twardej 18, 00-105 Warszawa.
STRONA W PRZYGOTOWANIU. ZAPRASZAMY WKRÓTCE.